PTW
INFORMACJE
WYDARZENIA
GALERIA
ŁOWISKO SIEDLEC
ZBIORNIK JUTROSIN
ŁOWISKO CEGIELNIA
KONTAKT
REKORDY
REGULAMIN
WARTO ODWIEDZIĆ

O Pępowskim Towarzystwie Wędkarskim słów kilka...

Stowarzyszenie Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie powstało 28 stycznia 2011 roku. W skład komitetu założycielskiego weszli panowie: Zbigniew Mikołajczyk, Marian Poślednik, Mariusz Rolnik, Jan Stelmaszyk i Roman Twardowski.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Celem Towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,stwarzanie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkarskich, krzewienie znajomości zasad gospodarki rybacko - wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej,działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego, wychowawcza praca z młodzieżą i edukacja ekologiczna oraz ochrona wód znajdujących się pod opieką Towarzystwa.

Owe cele PTW realizuje przez organizowanie terenowych jednostek Towarzystwa, zebrań i szkoleń; prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego; upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej,organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla członków Towarzystwa i ich rodzin; nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej;ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami i kłusownictwem; aktywną współpracę ze szkołami i innymi jednostkami zajmującymi się edukacją młodzieży.

Członkiem PTW może być osoba fizyczna, która ukończyła 14 lat, posiada kartę wędkarską, złożyła deklarację członkowską, zdała egzamin, zaakceptowała Statut Towarzystwa, wniosła stosowne opłaty oraz uzyskała pozytywną rekomendację członków, którzy założyli Towarzystwo. O przyjęciu do PTW decyduje Zarząd.

Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, wysuwać postulaty, wnioski i skargi do władz Towarzystwa, uprawiać wędkarstwo na wodach Towarzystwa i nosić odznaki PTW.

Wszyscy członkowie mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał, stać na straży dobrego imienia Towarzystwa, sumiennie wykonywać zadania powierzone im przez władze; pogłębiać wiedzę i praktykę przez czynny udział w szkoleniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo;opłacać regularnie składki członkowskie; uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

Władze PTW Pępowo:


Komisja rewizyjna


Sąd koleżeński